Lázaro is an architecture studio based in Mexico City.

lazaro(at)lazaro.studio